СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПРАТ «ОБОЛОНЬ»

Автор(и)

Анотація

Оцінка ризиків і можливостей стійкого розвитку у стратегічному плануванні Приватного акціонерного товариства «Оболонь» є важливим аспектом у забезпеченні довгострокового успіху підприємства. Вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища, яке включає політичні, економічні, соціальні та технологічні фактори, дозволяє ідентифікувати ключові виклики й можливості, з якими сьогодні стикається компанія. 

Серед зовнішніх факторів регулювання алкогольного ринку, податкова політика, політична стабільність, міжнародні відносини та торговельна політика, а також екологічні регуляції мають визначальний вплив на діяльність «Оболонь». Зміни в демографічній структурі, увага до здорового способу життя, вплив соціальних медіа і зміни у споживацьких перевагах також впливають на стратегічні рішення компанії.

Внутрішнє середовище підприємства «Оболонь» має сильні сторони, такі як великий обсяг виробництва, широкий асортимент продукції, сильна брендова ідентичність та інвестиції в технології і інновації. Однак, компанія також стикається зі слабкими сторонами, включаючи залежність від певних сировинних ресурсів, обмеження у диверсифікації продуктового портфеля і необхідність у технологічному оновленні [1].

Загрози для ПрАТ «Оболонь» включають зростання конкуренції, зміни у законодавстві та податковій політиці, економічну нестабільність, зміни споживчих уподобань і комбіновані форс-мажорні ризики [2]. Водночас компанія має значні можливості для розвитку, такі як розширення експортних ринків, впровадження нових технологій, акцент на екологічну відповідальність і сталість виробництва, розширення асортименту продукції та розвиток стратегічних партнерств.

Для подолання викликів і максимізації можливостей компанія «Оболонь» повинна зосередитися на заходах стабілізації, таких як розширення бази постачальників для зменшення залежності від ключових сировинних постачальників, а також на неефективне управління витратами та викликами, пов’язаними з ціноутворенням і маркетингом. Різке зниження фінансових показників може свідчити про необхідність перегляду стратегічного планування та впровадження заходів щодо оптимізації операційної діяльності й зниження витрат [3]. Глибший аналіз фінансового стану виявляє також певні позитивні моменти (табл. 1). Зокрема, зростання чистого прибутку у 2022 році порівняно з попереднім роком свідчить про вдалі стратегічні кроки управління, спрямовані на відновлення рентабельності та ефективності. Однак, зростання зобов’язань і певне зниження ліквідності потребують уважного контролю та можливого коригування фінансової стратегії, зокрема шляхом рефінансування довгострокових зобов’язань або оптимізації оборотного капіталу [3].

Таблиця 1 – Основні показники фінансової діяльності ПрАТ «Оболонь» за 2019-2022 роки

№ з/п

Статті

Код рядка

Показники звітів, тис грн

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

1

Виручка від продажу

2000

5 276 795

5 464 827

5 986 592

8 649 174

2

Собівартість проданих товарів

2050

4 215 809

4 136 008

4 812 733

5 751 536

3

Валовий прибуток

2090

1 060 986

1 328 819

1 173 859

2 897 638

4

Операційні витрати

2550

4 520 450

4 487 356

6 057 490

6 518 826

5

Операційний прибуток (EBIT)

2190

299 958

494 864

5 007

1 708 860

6

Чистий прибуток/збиток

2350

290 151

76 798

-130 821

1 114 681

7

Активи всього

1300

5 323 114

5 425 815

5 793 443

6 055 196

8

Поточні активи

1195

1 023 609

1 367 817

1 638 807

2 108 339

9

Поточні зобов’язання

1695

2 535 176

2 088 817

2 184 448

1 403 780

10

Дебіторська заборгованість

1125

256 562

286 204

417 089

580 193

11

Кредиторська заборгованість

1615

906 076

718 433

794 275

475 713

12

Довгострокові фінансові зобов’язання

1595

589 129

1 061 391

1 066 323

986 405

13

Власний капітал

1495

2 198 809

2 275 607

2 542 672

3 665 011

Джерело: складено авторами за даними [3]

Виходячи з наведеного аналізу стає зрозумілим про важливість постійного моніторингу зовнішнього і внутрішнього середовища для ПрАТ «Оболонь» та адаптації стратегії підприємства у відповідь на зміни жорстких ринкових умов. 

Рекомендовані заходи стабілізації включають диверсифікацію джерел доходу, зменшення залежності від окремих ринків та продуктів, зосередження на інноваціях і підвищення ефективності виробництва. Також необхідно зміцнювати відносини з клієнтами та партнерами, впроваджувати екологічно чисті технології і розширювати присутність на міжнародних ринках.

Підприємство «Оболонь» повинно продовжувати займати активну позицію у впровадженні стратегій стійкого розвитку, враховуючи потреби суспільства і вимоги до охорони навколишнього середовища. Це не тільки підвищить репутацію компанії, але й допоможе відкрити нові ринки та залучити інвестиції. Водночас гнучке управління ризиками й здатність швидко адаптуватися до змін дозволять ПрАТ «Оболонь» ефективно реагувати на виклики та скористатися новими можливостями у динамічному ринковому середовищі. Враховуючи це, стає зрозумілим, що стратегічне планування стійким розвитком на ПрАТ «Оболонь» повинно передбачати певний процес з проведенням оцінки загроз та можливостей стійкого розвитку та оцінки ефективності досягнення стратегічних цілей підприємства (рис.1).Рисунок 1 – Процес стратегічного планування стійкого розвитку на ПрАТ «Оболонь»

Джерело: розроблено авторами

Таким чином, заходи стабілізації та стратегічні ініціативи мають бути спрямовані на зміцнення позицій підприємства на ринку, підвищення конкурентоспроможності й забезпечення сталого розвитку в довгостроковій перспективі. Управлінська команда компанії «Оболонь» повинна зосередитися на розвитку внутрішніх ресурсів, оптимізації виробничих процесів, інвестиціях в дослідження та розвиток, а також на розробці та впровадженні інноваційних продуктів і технологій. Збалансований підхід до управління, стратегічного планування та ефективного виконання планів дозволять підприємству досягти успіху і забезпечити її процвітання в майбутньому.

Посилання

Офіційний вебсайт компанії ПрАТ «Оболонь» із відкритою звітністю. URL: https://obolon.ua/ua (дата звернення: 02.03.2024).

Аналітична онлайн-платформа для бізнесової аналітики, конкурентної розвідки та перевірки контрагентів компаній «YouControl». URL: https://youcontrol.com.ua/ (дата звернення: 02.03.2024).

База даних учасників системи публічних закупівель «Prozorro». URL: https://zakupivli.pro/ (дата зверенння: 05.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13